Новите Двустранни констативни протоколи за ПТП

Напоследък много се разисква за практическото приложение на новата възможност за действие при ПТП – чрез попълване на двустранни констативни протоколи за ПТП.
Твърди се,че били от полза за водачите,те нямало да губят часове за чакане на полицията, застрахователите пък считат,че едва ли не се дава началото на източването им чрез измами на принципа “помогни на приятел” и т.н. и т.н.
Считам всичко това за невярно.

Съветвам гражданите да се въздържат да попълват такива протоколи.
Не го правете!

Аргументите ми са следните:

Материята е регламентирана в НАРЕДБА № IЗ-41 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г.  ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД,
Както и в

КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Безспорно – Кодекса е от по-висш порядък от Наредбата и при противоречие между техни разпоредби се прилагат тези на Кодекса.

Каква е регламентацията в кодекса?


Чл. 228. (1) Спогодбата между увредения и застрахования, както и признаването на задължението от застрахования имат действие за застрахователя, ако той ги одобри.

Чл. 271..

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:
5. двустранен констативен протокол, вписан по установения ред в службите на Министерството на вътрешните работи и съставен, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.

(4) Когато документите по ал. 1 са недостатъчни за удостоверяване на съществени обстоятелства във връзка с настъпването на пътнотранспортно произшествие, застрахователят може да изисква представянето и на документи и доказателства, изготвени от други компетентни органи или лица. Изречение първо не ограничава правото на потребителя да представя доказателства.

Чл. 226.
(3) По застраховка „Гражданска отговорност“, която е задължителна, застрахователят отговаря спрямо увредения и когато застрахованият го е увредил умишлено.

чл. 227. Застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования:
1. за всичко платено на увредения – в случаите по чл. 226, ал. 3; “

В цитираната Наредба е предвидено застрахования да състави и Доклад за ПТП и да го изпрати незабавно на застрахователя.

С други думи, ако при ПТП лицата решат да съставят двустранен протокол, и да не викат МВР те си само-създават следните усложнения:
– пишат доклад, носят го в офисите на застрахователя;
– съставения констативен протокол за ПТП трябва да го носят в МВР и да го впишат – къде,как – не е ясно.Не знам и кой обича да си губи времето за това, което губене,особено в София – е доста голямо.
– Чак като го впишат,и АКО го впишат – пострадалия ще има възможност да предяви претенциите си към застрахователя на виновния за ПТП;
– Тогава обаче застрахователят може да откаже да се произнесе по основателността на претенцията,защото представените документи били малко .

Освен това ,че доколкото в медиите различни застрахователи твърдят,че с тези Протоколи за ПТП ще започнат масови застрахователни измами, то аз съм доста скептичен към възможността пострадал да получи справедливо обещетение от застраховател при представяне на такъв протокол.

Затова считам,че към настоящия момент не е целесъобразно да се съставят такива протоколи.

източник: Димитър Караниколов – адвокат

Виж още:


   One Comment


  1. Красимир Иванов
      04.07.2010

    По повод на издаването на двустранните протоколи: На местропроизшествието водачите не са длъжни да уведомят органите на КАТ-Пътна полиция. Дотук добре! Ще си свършат сами писмената работа, и двамата са задължени да посетят офиса на съответната застрахователна компания. И за капак на всичко, след това трябва да уведомят органите на КАТ – първо кога трябва да се случи това и второ – защо? След като КАТ няма ресурса и възможноситите да посещават всички ПТП, защо просто не се оттеглят на 100% от леките такива и защо е необходимо да бъдат уведомявани за това, само за да санкционират постфактум виновния ли?! Ако и двамата участници в произшествието са от едно населено място – добре, ами ако са от различни региони – и двамата са длъжни допълнително да губят време и пари, за да спазят процедурата. Мисля, че на този етап има още върху какво да се помисли.

Вашият коментар