застраховка гражданска отговорност
При нас може да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Обща гражданска отговорност
Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на отделна негова структура.

Отговорност на продукта
Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.

Професионална отговорност
• ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ
Покрива регламентираната в чл.53(8) от Закона за счетоводството отговорност на практикуващите Дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия за искове, предявени през срока на застраховката във връзка с виновно неизпълнение на професионалните им задължения при извършване на одиторска дейност. Застраховката е задължителна по закон и трябва да бъде сключена от всеки действащ Дипломиран експерт - счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

• ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
Покрива отговорността на хуманитарни лекари и медицински персонал във връзка с причинени имуществени и неимуществени вреди от професионалната им дейност и искове за обезщетение през застрахователния период (claims-made policy), както и за съдебни разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с горепосочените искове.

• ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА
Покрива отговорността на спедитора съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/.

• ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА
Покрива имуществените вреди на потребителите в резултат на неразплащане на туроператора с негови доставчици, както и при негова несъстоятелност или неплатежоспособност.

• ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ
Покрива всички суми, които застрахованото лице е законно задължено да заплати на трети лица, като компенсация за имуществени и/или неимуществени вреди, настъпили в резултат на дейността на застрахования и в рамките на договорените лимити на отговорност, а също така и всички разходи за уреждане на претенции за причинените горепосочени вреди, направени с писменото съгласие на Застрахователя; съдебни разноски във връзка с предявени искове по гражданската отговорност на застрахования (без адвокатски хонорари).

• ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСИ И АДВОКАТИ
Покрива регламентираната в чл.73(1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност отговорност на практикуващите нотариуси за искове, предявени през срока на застраховката за виновно неизпълнение на професионалните им задължения при извършване на нотариални действия.

• ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Покрива имуществената отговорност по чл.43 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) на лица, упражняващи независим строителен надзор във връзка с искове*, предявени срещу тях през застрахователния период за вреди, причинени на собственика/инвеститора или на трети лица при или по повод изпълнение на проектирането и/или строителството или за недостатъци, проявени преди изтичане на гаранционните срокове в строителството, както и за съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка посочените по-горе искове.

НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВАС